gallery/logo hariette

Herstel van Balans

         Henriette van Blaaderen

               Coaching bij

emotionele en fysieke klachten

gallery/cat_complementair_2020_internet

CAT

 

Sinds april 2018 ben ik lid van de beroepsorganisatie CATcomplementair. Ik ben een complementair aanvullend therapeut, level 3.

 

Check vooraf bij uw ziektekostenverzekeraar of u voor een vergoeding in aanmerking komt en/of kijk op de website van het CAT: https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/

 

Van toepassing is de prestatiecode 24513 Lichaamsgerichte psychotherapie; Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

 

Of de prestatiecode 24500 Psychotherapie; Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

 

Voor meer informatie over de prestatiecodes kunt u kijken op https://catcomplementair.nl/soorten-therapie/

 

 

AVG

gallery/default
gallery/cat jaarlicentie 2020

Klachten

 

gallery/gat_schild_2020_internet

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van beroepsorganisatie CAT: www.catcomplementair.nl

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.  

Sinds 1 januari 2017 ben je als complementair therapeut verplicht aan de wet WKKGZ(Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) te voldoen. 

 

Ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

 

Ik werk als CAT-complementair therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Het doel van de GAT-beroepscode is: het verbeteren van de beroepsgroep in het algemeen belang.

 

Mocht u een klacht hebben dan kunt u meer informatie vinden op www.gatgeschillen.nl. Op hun website kunt u ook een klachtenformulier invullen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) van kracht. 

 

Dit houdt het volgende in:

- Dat ik zo goed mogelijk probeer te voldoen aan de verplichte privacy eisen

- Dat ik verplicht ben een dossier bij te houden met betrekking tot persoonsgegevens, medische gegevens en behandeling

- Dat ik deze gegevens nodig heb om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven

- Dat je mij toestemming geeft om deze informatie op te slaan en te bewaren

- Het dossier 15 jaar bewaard moet blijven

- Dat ik op de zorgnota persoonsgegevens gebruik om ook voor eventuele vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking te komen

- Dat ik een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim)

- Dat ik bij behandeling van minderjarige kinderen toestemming van de beidde ouders en of voogd nodig heb

- Ik de enige ben die toegang heeft tot deze dossiers

- Als ik van de gegevens toch gebruik wil maken om bijvoorbeeld door te verwijzen of intercollegiaal consult wil vragen dat ik je daarvoor altijd eerst om toestemming zal vragen.

Opleidingen

- NEI coach, diploma behaald in 2016

- Reiki level I, certificaat behaald in 2017

- Reiki level II, certificaat behaald in 2017

- Orthomoleculair Voedingsadviseur, diploma behaald in 2017

- Systemisch werken, diploma behaald in 2018

 

Natuurlijk volg ik door de jaren heen ook allerlei bij en nascholingen in verband met:

- veranderingen

- nieuwe ontwikkelingen

- bijhouden medische basiskennis en psychosociale basiskennis

- verdieping

zodat mijn kennis up to date blijft en ik mijn kwaliteit als therapeut kan waarborgen.

gallery/img_2290

VVNT

Sinds 2016 ben ik lid van de VVNT; Vereniging Voor NEI Therapeuten. 

Eén van de belangrijkste doelen is dat de vereniging, NEI als therapievorm bekend wil maken bij een zo breed mogelijk publiek. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen hebben al hun leden een opleiding bij een KTNO- of SRNO gecertificeerde opleider gevolgd. Dat betekent dat cliënten weten dat aangesloten NEI-therapeuten voldoen aan de verwachte kwaliteitseisen.

Als lid ben je herkenbaar aan het lidmaatschapsbordje met het verenigingslogo.

Voor meer informatie verwijs ik je naar hun website www.VVNT.nl

gallery/fullsizeoutput_2223

Als je bij mij in de praktijk komt stem je in met de voorwaarden die gesteld zijn in de onderstaande CAT behandelovereenkomst.

 

Door onderstaande document erkennen CAT therapeut en cliënt dat:

 

- De cliënt op de hoogte is van de door de therapeut gevraagde tarieven

- De cliënt op de hoogte is van de door CAT therapeut gebruikte behandelvorm en behandelplan ( rekening houdend met het feit dat het behandelplan een schatting is)

- De CAT therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening

- Beëindiging van de behandeling kan te alle tijde plaatsvinden met wederzijdse goedkeuring

- Beëndiging van de behandeling kan eenzijdig plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht

- Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de CAT therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT therapeut te beeeindigen

- De behandeling door de CAT therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet

- De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de CAT therapeut gevoerde geschilleninstantie, www.gatgeschillen.nl

- Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen cliënt en CAT therapeut, contant of via de bank na ontvangst van de factuur

- De cliënt op de hoogte is dat de CAT therapeut een cliëntdossier bijhoudt

- De CAT therapeut behandelt dit cliëntendossier overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT bestuur

De client een kopie kan vragen van deit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is

- De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is kan eisen en de CAT therapeut wettelijk verplicht is hieraan mee te werken tenzij er een wettelijk(juridische) aanwijsbare reden voor is of indien persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak

CAT Behandel

overeenkomst